Algemene Voorwaarden Jazz.legal BV

Versie 1 januari 2024

Deze Voorwaarden zijn van toepassing wanneer je als klant, leverancier, prospectieve klant of prospectieve leverancier handelt met Jazz.legal BV.

Neem deze Voorwaarden aandachtig door, ze regelen wat we van jou verwachten en hoe wij met jou omgaan. Contacteer ons wanneer een bepaling uit deze Voorwaarden onduidelijk zou zijn. Dit kan via e-mail op info@jazz.legal of per post naar Jazz.legal BV, Posthoornstraat 7 bus 11, 9300 Aalst, België.

Inhoud:

 1. Definities
 2. Algemeen
 3. Offertes
 4. Medewerking Klant
 5. Levering of uitvoering en aanvaarding
 6. Prijs en betaling
 7. Klachten
 8. Intellectuele eigendom
 9. Verwerking van persoonsgegevens
 10. Geheimhouding
 11. Aansprakelijkheid en exoneratie
 12. Duur – Beëindiging
 13. Overmacht
 14. Voorwaarden aangaande Registratiediensten
 15. Voorwaarden aangaande In-house Opdrachten
 16. Publiciteit
 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

1. Definities

Volgende definities zijn van toepassing in dit document:

“In-house Opdrachten”: opdrachten waarbij Jazz.legal Juridische Bijstand of andere bijstand verleent op locatie op het kantoor van de Klant of op een door de Klant aangewezen locatie.

Jazz.legal”: Jazz.legal BV, met maatschappelijke zetel te Posthoornstraat 7 bus 11, 9300 Aalst, België en met ondernemingsnummer 0739.729.918.

Juridische Bijstand”: het geven van juridisch en juridisch-strategisch advies, het uitvoeren van juridisch opzoekingswerk, het voeren van onderhandelingen aangaande rechten en juridische geschillen, opmaak van contracten, brieven, ingebrekestellingen en andere juridische documenten en het voorbereiden en geven van trainingen en presentaties aangaande of gerelateerd aan juridische diensten, alsook alle aan het voorgaande gerelateerde diensten.

Klant”: de natuurlijke of rechtspersoon die met Jazz.legal een overeenkomst aangaat, aanging of wenst aan te gaan, om van Jazz.legal professionele diensten te bekomen.

Offerte”: alle aanbiedingen, voorstellen of offertes vanwege Jazz.legal aan Klanten, prospectieve Klanten of voormalige Klanten.

Registratiediensten”: het voorbereiden, opmaken, indienen, hernieuwen en administratief opvolgen van merk-, model-, octrooi-, auteursrecht-, kwekersrecht- en domeinnaamaanvragen en -registraties alsook beschikbaarheids- en registreerbaarheidsonderzoek en monitoring van de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Standaard Uurtarief”: honderdvijfenzestig euro (€ 165,00) per uur exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Voorwaarden”: huidige algemene voorwaarden van Jazz.legal, geldend met betrekking tot de door Jazz.legal geleverde juridische diensten, onderzoeksdiensten, administratieve diensten en enige hieraan gerelateerde diensten.

 

2. Algemeen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, werken, prestaties en overeenkomsten tussen de Klant en Jazz.legal.

Een handelswijze in strijd met deze Voorwaarden, zelfs zo zij meermaals mocht geschieden, geeft de Klant niet het recht zich daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geen verworven recht.

Van deze Voorwaarden afwijkende bedingen op de bestelbonnen/facturen van de Klant zullen niet van toepassing zijn op overeenkomsten gesloten met en/of door Jazz.legal.

Waar deze Voorwaarden opgemaakt of vertaald werden in een andere taal dan het Nederlands, prevaleert de Nederlandse versie.

In geval één of meer bedingen of onderdelen van deze Voorwaarden ongeldig of nietig worden geacht op grond van een wettelijke of administratieve beslissing of de beslissing van een gerechtelijk orgaan, blijven de overige bedingen en onderdelen van deze Voorwaarden onbeperkt van kracht.

Substantiële wijzigingen aan deze Voorwaarden zullen schriftelijk (eventueel via elektronische weg) kenbaar gemaakt worden aan de Klant.

 

3. Offertes

Offertes van Jazz.legal zijn vrijblijvend totdat de opdracht door de Klant schriftelijk en uitdrukkelijk bevestigd wordt. Elke Offerte heeft een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen na de datum van opmaak van de Offerte en vervalt automatisch na het verstrijken van deze termijn, tenzij schriftelijk anders aangegeven werd door Jazz.legal.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jazz.legal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

De overeenkomst tussen Jazz.legal en de Klant komt tot stand, hetzij op het moment dat Jazz.legal instemt met de opdracht en de Klant met de offerte; hetzij wanneer Jazz.legal aanvangt met de uitvoering van de Juridische Bijstand op vraag van de Klant, indien deze aanvang op een eerder tijdstip zou plaatvinden.

 

4. Medewerking Klant

De Klant zal op de vereiste wijze meewerken aan de uitvoering van de opdracht. De Klant stelt tijdig alle informatie, materialen, software, onderdelen en documenten noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking van Jazz.legal, ook als deze informatie, materialen, software, onderdelen en documenten dient aangeleverd te worden door derden.

Jazz.legal is niet gehouden tot verificatie van de door de Klant aangereikte informatie en documenten, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen of dit volgt uit een wettelijke verplichting die op Jazz.legal rust.

De Klant zal Jazz.legal tijdig informeren over elk gegeven dat, of elke ontwikkeling die, enige invloed zou kunnen hebben op de overeenkomst.

Er zal geen sprake zijn van fout in hoofde van Jazz.legal of haar aangestelden in geval een fout en/of schade te wijten is aan verkeerde of onvolledige informatie en gegevens geleverd of verstrekt door de Klant.

 

5. Levering of uitvoering en aanvaarding

Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zijn in hoofde van Jazz.legal middelenovereenkomsten. Enige opgegeven uitvoeringstermijn werd slechts bij benadering en ter eenvoudige inlichting verstrekt. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst te nadele van Jazz.legal, noch tot schadevergoeding.

De Klant machtigt Jazz.legal tot het inschakelen van (buitenlandse) agenten ter uitvoering van de tussen de Klant en Jazz.legal bestaande overeenkomsten. De kosten van deze agenten zullen gedragen worden door de Klant. De Klant erkent gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden of andere verkoopsvoorwaarden van deze agenten.

De omvang van de opdracht kan in onderling overleg worden uitgebreid. Indien een dergelijke uitbreiding resulteert in meerwerken, informeert Jazz.legal de Klant hierover en worden de bijkomende kosten aangerekend aan de Klant.

Opinies of aanbevelingen als onderdeel van de overeenkomst, aangeleverd door Jazz.legal aan de Klant, betreffen situaties, feiten en wettelijke kaders zoals ze op dat moment gelden. De Klant blijft verantwoordelijk voor de beslissing in welke mate zich te beroepen op, en de implementatie van, de Juridische Bijstand verleend door Jazz.legal.

 

6. Prijs en betaling

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn exclusief BTW en/of andere belastingen en heffingen, tenzij anders aangegeven. Verhogingen in de BTW-tarieven, belastingen of heffingen na sluiting van de overeenkomst kunnen doorgerekend worden aan de Klant.

De prijzen van Jazz.legal, zoals opgegeven in de Offerte werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van opstelling van de Offerte. Zij zijn steeds indexeerbaar door Jazz.legal, en dit zelfs zonder voorafgaandelijk akkoord van de Klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule: Nieuwe prijs = Basisprijs * (0,2 + 0,8 * (Nieuwe index /Aanvangsindex)). Waarvoor volgende definities gelden:

 • Basisprijs: prijs bij aanvang van de Overeenkomst;
 • Aanvangsindex: de indexatie op basis van PC 200, van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de Overeenkomst;
 • Nieuwe index: dezelfde referteloonkost van de maand voorafgaand aan de datum van indexatie.

Meerwerken worden aangerekend aan het Standaard Uurtarief. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

Betaling dient te geschieden binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld werd.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling door de Klant-onderneming binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een moratoire intrest verschuldigd ten belope van 8% per jaar. Eveneens is in dit geval van rechtswege en voorafgaande een ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van:

 • 70,00 euro indien het netto te betalen factuurbedrag 250,00 euro niet overstijgt;
 • 175,00 euro indien het netto te betalen factuurbedrag tussen 250,00 euro en 750,00 euro ligt;
 • 350,00 euro indien het netto te betalen factuurbedrag tussen 750,00 euro en 2.000,00 euro ligt;
 • 750,00 euro indien het netto te betalen factuurbedrag 2.000 euro overstijgt.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling door de Klant-consument binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag een moratoire intrest verschuldigd ten belope van 8% per jaar. Eveneens is in dit geval van een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd:

 • 20, 00 euro indien het netto te betalen factuurbedrag 150,00 euro niet overstijgt;
 • 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag indien het netto te betalen bedrag tussen 150,00 euro en 500,00 euro is;
 • 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag indien het netto te betalen bedrag boven 500,00 euro is en met een maximum van 2000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 euro is.

Bij de Klant-consument zal dit toegepast worden na het verzenden van een ingebrekestelling die de vorm aanneemt van een eerste herinnering en na het verstrijken van een termijn van 14 dagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van de herinnering.

De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van Jazz.legal.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur door de Klant binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag elke openstaande factuur zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Alle klachten aangaande facturen moeten tevens per aangetekend schrijven geschieden ten laatste binnen de acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum. Elke klacht buiten deze termijn is laattijdig. Het onderzoek door Jazz.legal van een laattijdige klacht kan nooit beschouwd worden als een verzaking van het recht de laattijdigheid van het bezwaar in te roepen.

 

7. Klachten

Klachten betreffende de geleverde diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij Jazz.legal toekomen binnen de acht (8) kalenderdagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.

In geval van insolventie of dreigende insolventie behoudt Jazz.legal zich het recht voor de overeenkomst niet uit te voeren behoudens wanneer een waarborgsom, voldoende om de kostprijs te dekken, specifiek ten gunste van Jazz.legal wordt geconsigneerd.

 

8. Intellectuele eigendom

De Klant erkent uitdrukkelijk de volledige eigendom van Jazz.legal van de merknaam Jazz.legal, Benelux-merkregistratie n° 1408574, Jazz.legal, EU-merkregistratie n° 018579037, jazz.legal, de handelsnaam Jazz.legal, de vennootschapsnaam Jazz.legal, de domeinnaam jazz.legal en de auteurs- en andere intellectuele rechten op de naam Jazz.legal, de logo’s en andere grafische branding van Jazz.legal en de inhoud van de website https://jazz.legal.

Alle geleverde informatie en gegevens blijven eigendom van Jazz.legal of haar rechtsopvolgers en kunnen niet gebruikt worden behoudens schriftelijke toestemming van Jazz.legal. De levering van informatie en gegevens aan de Klant houdt louter het recht in van intern gebruik door de Klant, behoudens waar anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

 

9. Verwerking van persoonsgegevens

Jazz.legal zal enige ontvangen persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst, de geldende regelgeving en de Privacy Policy van Jazz.legal. De Privacy Policy is te vinden op onze website https://jazz.legal.

 

10. Geheimhouding

Jazz.legal en haar aangestelden zullen alle informatie en documenten verkregen van de Klant vertrouwelijk behandelen overeenkomstig de geldende regelgeving en het beroepsgeheim.

De Klant aanvaardt dat de resultaten van de overeenkomst enkel ten behoeve van de Klant en voor eigen gebruik worden overgemaakt. Het is een derde niet toegelaten zich op deze resultaten te baseren.

 

11. Aansprakelijkheid en exoneratie

Jazz.legal kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor rechtstreekse schade.

Behoudens in geval van opzet, fraude of bedrog van Jazz.legal of van haar aangestelden is Jazz.legal niet aansprakelijk voor:

 • Schade ontstaan ten gevolge van een fout van Jazz.legal of haar aangestelden;
 • Verlies, diefstal, waardeverlies of beschadiging van door de Klant aan Jazz.legal toevertrouwde materialen, apparaten, vervoersmiddelen of werken van welke aard ook;
 • Toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door de door haar geleverde diensten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie;
 • Enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van Jazz.legal, onder meer:
  • communicatiekosten
  • inkomstenverlies, verlies van cliënteel
  • schade-eisen van derden
  • verlies van gegevens
  • schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de Klant of door een derde.

Voor rechtstreekse schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van Jazz.legal tegenover de Klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de specifieke dienst die de schade heeft veroorzaakt.

 

12. Duur – Beëindiging

Bij eenzijdige beëindiging door de Klant is Jazz.legal, behoudens in het geval van overmacht zoals omschreven in art. 13, gerechtigd op een schadevergoeding van 20% van het totaalbedrag van de geplande werken en/of leveringen tenzij Jazz.legal hogere reële schade kan aantonen. Eenzelfde schadevergoeding ten voordele van de Klant wordt voorzien indien Jazz.legal de overeenkomst eenzijdig beëindigt.

Enige ontbinding door de Klant zal enkel gevolgen hebben vanaf de datum van de schriftelijke mededeling van ontbinding.

 

13. Overmacht

Alle stakingen, technische storingen, pandemieën, stagnatie van het verkeer, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten en alle nadelige weersomstandigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks het normaal uitvoeren van de werken verhinderen, zullen als gevallen van overmacht beschouwd worden en voor hun duurtijd de uitvoering van de overeenkomst verlengen.

 

14. Voorwaarden aangaande Registratiediensten

De rechten te betalen aan de bureaus voor intellectuele eigendom (zoals het EU-Bureau voor Intellectuele Eigendom, het Benelux- Bureau voor Intellectuele Eigendom en de World Intellectual Property Organization) voor Registratiediensten zijn deze zoals verschuldigd op het moment van opmaken van de Offerte. Deze kunnen wijzigen, onder meer ten gevolge van wijzigende wisselkoersen.

 

15. Voorwaarden aangaande In-house Opdrachten

De Klant verbindt zich ertoe de aangestelden van Jazz.legal, die belast zijn met de uitvoering van In-house Opdrachten tijdens de overeengekomen uren en volgens de standaard toegangsregels van de Klant of de aangewezen locatie, toegang te verschaffen tot alle kantoren, (online) ruimtes, installaties en middelen die noodzakelijk zijn om Jazz.legal toe te laten de prestaties op voorgeschreven wijze uit te voeren. Indien de Klant deze verplichtingen niet nakomt zal de termijn van de overeenkomst verlengd worden met de termijn nodig om alsnog de relevante toegang(en) te bekomen.

 

16. Publiciteit

Jazz.legal zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de opdrachtgever bekend te maken als commerciële referentie.

 

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle Offertes en overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Jazz.legal.